gerechtigheid de Haan

FAQ: Smartengeld

 

1. Waarom en waarvoor is de NAM aansprakelijk?

De NAM is (onder meer) aansprakelijk op grond van de Mijnbouwwet. Dat de NAM nu aansprakelijk is betekent dat ‘enkel’ nog moet beoordeeld wat de omvang van de schade is.

Schade kan bestaan uit vermogensschade en zogenaamd ander nadeel. Onder ander nadeel wordt verstaan de immateriële schade, die in de procedure van 1 maart is gevorderd. Dan betreft het verstoring van het woongenot, of verstoring van het woongenot én psychische klachten.

2. Wat is immateriële schade (smartengeld)?

Smartengeld is een vergoeding in geld vanwege geleden immateriële schade. In de wet staat vermeld in welke gevallen aanspraak gemaakt kan worden op smartengeld. Voor deze kwestie is van belang dat een benadeelde die smartengeld vordert in zijn persoon is aangetast. Dat kan zowel het geval zijn als er (door een psychiater vastgestelde) psychische klachten zijn, als wanneer een benadeelde op een andere wijze in zijn persoon is aangetast. De aantasting op een andere wijze kan bijvoorbeeld bestaan uit gederfd woongenot, door zorgen of angsten.

3. Wat is de kans van slagen?

De Haan Advocaten heeft onderzoek gedaan naar de kans van slagen van een claim tot vergoeding van smartengeld door de NAM. Met de uitspraak van 1 maart is het eerste resultaat bereikt: de NAM is aansprakelijk voor immateriële schade als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning. Inwoners van het bevingsgebied, die zijn aangetast in hun woongenot kunnen zich hier aanmelden.

4. Wie komt in aanmerking voor het instellen van een vordering vanwege smartengeld?

De uitspraak van 1 maart geldt voor de inwoners van het bevingsgebied, bij wie sprake is van  geleden en nog te lijden immateriële schade, die het gevolg zijn van de aardbevingen.  Dat geldt zowel voor bewoners van een huurhuis, als van een koophuis. Elk individu dat voldoet aan de criteria als door de rechter omschreven kan dus smartengeld eisen van de NAM.

5. Welk gebied wordt aangemerkt als het getroffen gebied?

De rechter heeft gesteld dat het gaat om het gebied waar regelmatig aardbevingen zijn gevoeld. Hier vindt u een kaart van het gebied. Daarop worden ook de data, de locatie en de kracht van de verschillende bevingen aangegeven. Mocht u niet in het getroffen gebied woonachtig zijn, maar u kunt toch aantonen dat u immateriële schade heeft geleden als gevolg van de aardbevingen, dan kunt u zich uiteraard ook aanmelden.

6. Hoelang gaat de procedure duren?

In de gerechtelijke procedure voor 125 personen gedupeerden tot vergoeding van de immateriële schade is op 1 maart uitspraak gedaan. De rechter heeft bepaald dat de NAM aansprakelijk is. Voor nieuwe aanmelders zullen we in één of meerdere volgende dagvaardingen hun claim aanhangig maken, welke procedures vermoedelijk zullen worden gevoegd met de inmiddels lopende procedure(s). Dat is fase één van de claim om smartengeld, om de aansprakelijkheid van de NAM vast te stellen. Vervolgens wordt per individu vastgesteld wat de exacte schade is.

De duur van de procedure(s) hangt (ook) af van de opstelling van de NAM. Een procedure kan enkele jaren in beslag nemen. Daarbij komt dat de NAM de mogelijkheid heeft om in hoger beroep te gaan en later nog eens cassatie in te stellen. Ook kunnen er tegelijkertijd meerdere procedures worden gevoerd, kunnen er deskundigen en/of getuigen worden gehoord, kunnen er onderzoeken plaatsvinden, etc.

7. Hoe vindt de gerechtelijke procedure plaats en wat wordt er gevorderd?

Er wordt geprocedeerd in twee fasen:

a. In een gerechtelijke procedure zal eerst namens alle benadeelden (individuen; bewoners van zowel huur- als koopwoningen) een zogenaamde verklaring voor recht worden gevorderd dat de NAM aansprakelijk is voor de geleden immateriële schade;

b. Wanneer deze verklaring voor recht wordt toegewezen, zal vervolgens in een tweede procedure een vergoeding van het smartengeld per individueel geval moeten worden vastgesteld. Die schade is nu nog niet te begroten en zal door deskundigen per geval moeten worden vastgesteld.

Ook de kosten van de deskundigen worden meegenomen als schade. De vraag hoe hoog de geleden schade is, komt dus in de tweede fase aan de orde.

8. Hoe hoog is de te claimen schade?

De immateriële schade zal per individu moeten worden vastgesteld en is van veel factoren afhankelijk, zoals het aantal en de zwaarte van de bevingen die u heeft meegemaakt. Daarnaast kan een rol spelen of u ook schadeprocedures heeft meegemaakt, of u de zorg over anderen heeft gehad, enzovoorts. In dergelijke letselschade-zaken worden schadebedragen toegewezen tussen de € 3.000,- en € 30.000,- per persoon.

Op grond van de precieze factoren die de rechter in zijn uitspraak van 1 maart heeft genoemd scherpen wij met onze wetenschappelijke partners de berekeningsmethodiek voor de schades verder aan, opdat op korte termijn exacte schadeberekeningen mogelijk zijn.

9. Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen?

De voorwaarden komen er op neer dat u eenmalig bij aanmelding € 50,- (incl. BTW) betaalt, per woonadres; deelnemers aan de Stichting WAG betalen hiervoor € 25,- euro, incl. BTW. Met deze inlegvergoeding worden onder meer de kosten vergoed van de scan om te onderzoeken of u voldoet aan de basisvoorwaarden om smartengeld te claimen. Als er schadevergoeding wordt uitgekeerd, wordt een zogenoemde succes fee berekend. Dit bedrag  wordt ook in rekening gebracht bij de NAM. Zoals in smartengeld zaken gebruikelijk is zijn zij verplicht om die kosten te betalen. Voor u is dat belangrijk, want u betaalt deze kosten dan ook niet. U ontvangt het volledige bedrag aan smartengeld.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? U kunt dit bij aanmelding aangeven. U ontvangt dan van De Haan informatie wat u moet doen om dekking te vragen bij uw verzekeraar. Indien dat het geval is, vergoedt de verzekeraar de deelname.

Een overzicht van alle voorwaarden is te vinden onder de balk "Voorwaarden" op deze website.

10. Ik heb recht op een toevoeging via de overheid. Kan ik mij op grond daarvan aanmelden om smartengeld te eisen?

Bij het aanmelden via het aanmeldingsformulier is één van de voorwaarden dat u afstand doet van het recht op toevoeging.

11. Hoe kan ik mij aanmelden?

Als u zich wilt aanmelden kan dat via de knop “aanmelden”. Of klik hier. U kunt hier meerdere personen per woning tegelijk aanmelden.

De Haan Advocaten zal u in de loop van de procedure vragen om nadere stukken ter onderbouwing van de door u geleden schade. Dit kunnen onder meer een schriftelijke toelichting op uw klachten en het verminderde woongenot, medische stukken en een machtiging voor het opvragen van medische informatie zijn. De Haan zal geen medische informatie opvragen of gebruiken dan nadat u daarvoor toestemming hebt verleend.

Als u niet beschikt over e-mail, dan kunt u uw gegevens toesturen naar antwoordnummer 640, 9700 WB Groningen, waarin u verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden. Betaling kan dan plaatsvinden door rechtstreekse overboeking op het Rabobank-rekeningnummer NL80 RABO 0317 3743 70, t.n.v. De Haan/smartengeld, inclusief vermelding van uw naam en adres.

12. Heeft u verder nog vragen?

U kunt uw vragen mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt dan per e-mail antwoord op uw vragen.