gerechtigheid de Haan

Voorwaarden

 

Hieronder vindt u de voorwaarden zoals die gelden voor deelname aan de claim voor vergoeding van immateriële schade (letselschade) als gevolg van aardbevingen. Voor uw opgave als deelnemer aan de claim voor de vergoeding van immateriële schade (letselschade) moet u de voorwaarden voor deelname goed doorlezen, voordat u ermee akkoord gaat.

Voor een goed begrip hebben we de juridische voorwaarden om uw smartengeld te claimen kort en bondig samengevat. Deze samenvatting vindt u hier.

  

VOORWAARDEN DEELNAME AAN DE CLAIM IMMATERIËLE SCHADE ALS GEVOLG VAN AARDBEVINGEN

 

1. Definities

In deze voorwaarden worden onder de navolgende met hoofdletters geschreven woorden verstaan:

a. De Haan:

De Haan Advocaten & Notarissen B.V. gevestigd te Groningen.

b. Eenmalige Inlegvergoeding:

Een bedrag van € 50,-- dat u bij aanvang van de Overeenkomst van Opdracht aan De Haan betaalt. Dit bedrag is inclusief 21% btw. Indien u bij het aangaan van de Overeenkomst van Opdracht deelnemer bent bij Stichting WAG dan betaalt u slechts € 25,-- inclusief 21% btw.

c. Eerste Procedure:

De procedure waarin een verklaring voor recht wordt gevraagd zoals bepaald in artikel 2 onder a. Financieel Resultaat:

d. Financieel Resultaat:

Het totaal van de door of namens u ontvangen hoofdsom, rente, dwangsommen en kostenvergoedingen, inclusief vergoeding op grond van artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en het verhaalde bedrag van (proces)kostenveroordelingen.

e. Gebruikelijk Uurtarief:

Het uurtarief dat De Haan aan haar cliënten/opdrachtgevers in letselschade-en/of overlijdensschadezaken in rekening pleegt te brengen, inclusief btw. Het gebruikelijke uurtarief is de grondslag voor het bepalen van de Resultaat Gerelateerde Beloning, die is uitgewerkt in artikel 4.

f. Honorarium:

De som van de Eenmalige Inlegvergoeding en de Resultaat Gerelateerde Beloning, die De Haan als geldelijke vergoeding voor de verleende rechtsbijstand in rekening brengt.

g. Overeenkomst van Opdracht:

De onderhavige overeenkomst van opdracht.

h. Resultaat Gerelateerde Beloning:

Het gedeelte van het Honorarium, dat afhankelijk is van het resultaat, zoals uitgewerkt in artikel 4.

i. Specifieke Kosten:

De kosten in de Tweede Procedure, waaronder limitatief worden begrepen: kosten van medische adviezen en medische informatieverstrekking in opdracht van De Haan, deskundigenkosten zoals bijvoorbeeld medische deskundigen en schade-experts, deurwaarderskosten, het griffierecht en het bedrag van een eventuele proceskostenveroordeling, die in het kader van een gerechtelijke procedure aan de Wederpartij dient te worden voldaan.

De Stichting Derdengelden De Haan Advocaten, gevestigd te Groningen.

k. Tweede Procedure:

De procedure waarin wordt gevraagd om schadevergoeding zoals bepaald in artikel 2 onder b.

l. Wederpartij:

De NAM en/of de Staat.


2. De Opdracht

Indien u het formulier van aanmelding volledig invult en verzendt, dan geeft u opdracht aan De Haan om u in en buiten rechte te vertegenwoordigen bij uw vordering op de NAM en/of de Staat tot vergoeding van de door u geleden en/of nog te lijden immateriële schade en daarbij alle noodzakelijke (rechts)handelingen te verrichten die De Haan nodig acht voor een juiste en volledige rechtsbijstand. Er zal worden geprocedeerd in twee fasen:

a. In een gerechtelijke procedure zal eerst namens alle benadeelden een zogenaamde verklaring voor recht worden gevorderd dat de NAM en/of de Staat aansprakelijk zijn voor de geleden immateriële schade. Houd daarbij rekening met een eventueel hoger beroep en cassatie (de Eerste Procedure);

b. Wanneer deze verklaring voor recht wordt toegewezen, zal vervolgens in een tweede procedure een vergoeding van de immateriële schade per individueel geval moeten worden vastgesteld. Die schade is nu nog niet te begroten en zal door deskundigen per geval moeten worden vastgesteld. Ook de kosten van de deskundigen worden meegenomen als schade (de Tweede Procedure).

De opdracht omvat de werkzaamheden voor beide procedures, alsmede alle bijkomende werkzaamheden, waaronder ook eventuele schikkingsonderhandelingen.

De vraag over de omvang van de geleden schade komt dus pas in de Tweede Procedure aan de orde. U bent er mee bekend dat het lang kan duren voordat er duidelijkheid komt over de vergoeding van de schade en de hoogte daarvan.  


3. Honorarium

U betaalt aan De Haan de Eenmalige Inlegvergoeding van € 50,-- dan wel van € 25,--, indien u bij het aangaan van de Overeenkomst van Opdracht deelnemer bent van Stichting WAG. Deze bedragen zijn inclusief 21% btw. Daarnaast betaalt u de Resultaat Gerelateerde Beloning, die is uitgewerkt in artikel 4.

 

4. Resultaat Gerelateerde Beloning

a. De Haan zal aan u geen Resultaat Gerelateerde Beloning in rekening brengen als geen Financieel Resultaat wordt verkregen. Specifieke Kosten blijven echter voor uw rekening.

b. Als Financieel Resultaat wordt verkregen, bedraagt de Resultaat Gerelateerde Beloning tweemaal (verhoging 100%) het Gebruikelijke Uurtarief vermenigvuldigd met het aantal door De Haan gewerkte uren. De Resultaat Gerelateerde Beloning bedraagt in alle gevallen tenminste € 1.210,--, doch zal, indien dit minimumbedrag wordt overschreden, niet meer bedragen dan 10% van het Financieel Resultaat.

c. Het Gebruikelijke Uurtarief van De Haan bedraagt € 242,-- inclusief 21% btw. Het uurtarief op basis van de verhoging in de zin van artikel 4 onder b bedraagt dus € 484,-- inclusief 21% btw.

Voorbeeld 1: het Financieel Resultaat bedraagt € 5.000,--. De Haan heeft 2,25 uren in de zaak gewerkt tegen het tarief van € 484,--. De Resultaat Gerelateerde Beloning bedraagt in dit geval € 1.210,--, omdat dit bedrag meer is dan de uitkomst van 2,25 x € 484,--.

Voorbeeld 2: het Financieel Resultaat bedraagt € 15.000,-. De Haan heeft 10 uren in de zaak gewerkt tegen het tarief van € 484,--. De Resultaat Gerelateerde Beloning bedraagt in dit geval € 1.500,--, omdat de uitkomst van 10 x € 484,-- wordt begrensd door het maximum van 10% van € 15.000,--.

d. De advocaten van De Haan kunnen zich bij het verlenen van de rechtsbijstand door één of meerdere kantoorgenoten laten bijstaan. Het tarief van de door de advocaat ingeschakelde kantoorgenoten zal niet meer bedragen dan het Gebruikelijke Uurtarief.

e. De Haan spant zich ervoor in dat de Wederpartij de kosten van rechtsbijstand en van deskundigen op grond van artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zoveel mogelijk vergoedt.

f. Als de door de Wederpartij betaalde vergoeding op grond van artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en/of het verhaalde bedrag van de proceskostenvergoeding in de Tweede Procedure op een hoger bedrag uitkomt dan het Honorarium (Eenmalige Inlegvergoeding en Resultaat Gerelateerde Beloning), dan ontvangt De Haan in de plaats daarvan deze vergoeding, en wel voor het geheel. In dat geval hoeft u geen Honorarium (Eenmalige Inlegvergoeding en Resultaat Gerelateerde Beloning) te betalen en zal De Haan de Eenmalige Inlegvergoeding aan u terugbetalen.

g. In het geval de Wederpartij wordt veroordeeld tot het betalen van een vergoeding op grond van artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en/of van een proceskostenvergoeding in de Eerste Procedure, dan komt deze vergoeding toe aan De Haan.

h. Het Gebruikelijk Uurtarief en het in artikel 4 onder b genoemde minimum bedrag van € 1.210,-- worden jaarlijks, voor het eerst op 1 januari van het jaar, volgend op het jaar waarin de Overeenkomst van Opdracht is aangegaan verhoogd met de Consumentenprijsindex (CPI).

 

5. Tussentijds resultaat

a. Als tussentijds, bij wijze van vergoeding van een deel van de schade of bij wijze van voorschot op de schade en/of bij wijze van eenzijdige slotuitkering, door de Wederpartij een betaling wordt gedaan, kan De Haan deze betaling van de Wederpartij, met in achtneming van het hiernavolgende, behouden als voorschot op het te zijner tijd definitief vast te stellen Honorarium, waarmee dan verrekening zal plaatsvinden. De inhouding door De Haan bedraagt dan (maximaal) tweemaal het Gebruikelijke Uurtarief (verhoging 100%) vermenigvuldigd met het aantal door de advocaat gewerkte uren, echter tot ten hoogste € 1.210,--. Het meerdere zal De Haan zo spoedig mogelijk aan u uitkeren.

b. Als tussentijds een betaling door de Wederpartij wordt gedaan op de vergoeding in de zin van artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek voor rechtsbijstand en/of door de Wederpartij een betaling wordt gedaan op door De Haan betaalde Specifieke Kosten, zal De Haan deze betaling in het geheel mogen behouden als voorschot op het te zijner tijd definitief vast te stellen Honorarium en het bedrag van de Specifieke Kosten, waarmee dan verrekening zal plaatsvinden.

c. Als bij beëindiging van de rechtsbijstand uiteindelijk geen Financieel Resultaat wordt behaald en/of de Overeenkomst van Opdracht tussentijds wordt beëindigd in de zin van artikel 7, mag De Haan de door de Wederpartij betaalde bedragen, zoals bedoeld in artikel 5 onder b, behouden.

d. Als tussentijdse betalingen door de Wederpartij worden gedaan op de vergoeding in de zin van artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, die geen betalingen zijn op Specifieke Kosten, en De Haan uitvoering geeft aan artikel 5 onder b, zorgt De Haan ervoor dat die betalingen in mindering strekken op het op grond van artikel 5 onder a in te houden bedrag.

 

6. Machtiging ontvangen van gelden

a. Door uw aanmelding verstrekt u De Haan voor de duur van de Overeenkomst van Opdracht een opdracht tot incasso van elke betaling door of namens de Wederpartij (daaronder begrepen een tussentijdse betaling) waarbij De Haan gemachtigd is het Financiële Resultaat op een bankrekening van de Stichting Derdengelden te doen bijschrijven. De Haan is gerechtigd om het aan De Haan krachtens deze Overeenkomst van Opdracht toekomende te doen betalen uit de door de Stichting Derdengelden van de Wederpartij ontvangen bedragen en om aan de Stichting Derdengelden opdracht te verlenen om het aan De Haan toekomende te betalen of te verrekenen, met inachtneming van het bepaalde in artikelen 4 en 5. U zult afzien van het incasseren bij de Wederpartij van enig bedrag (waaronder tussentijdse betalingen door de Wederpartij) en dit zo nodig, op eerste verzoek van De Haan, schriftelijk of digitaal aan de Wederpartij kenbaar maken.

b. Als u de verplichtingen in artikel 6 onder a niet nakomt, dan levert dat een gewichtige reden op als bedoeld in artikel 8 onder a.

 

7. Bedenktijd

U kunt binnen een termijn van zeven dagen na de datum, die is vermeld in het hoofd van de brief, waarin het aangaan van de Overeenkomst van Opdracht wordt bevestigd, de Overeekomst van Opdracht kosteloos en zonder gevolgen schriftelijk of digitaal opzeggen. In dat geval is het bepaalde in artikel 8 onder b en c niet van toepassing.

 

8. Tussentijdse beëindiging opdracht

a. Partijen kunnen de Overeenkomst van Opdracht schriftelijk of digitaal opzeggen. Voor De Haan geldt dat zij dat slechts om gewichtige redenen kan doen en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht moet nemen.

b. Als de Overeenkomst van Opdracht door u tussentijds wordt opgezegd en een redelijke vooruitzicht bestaat op het bereiken van een Financieel Resultaat, vindt vergoeding van het Honorarium aan De Haan plaats op de in artikel 4 aangegeven wijze, zodra dit Financiële Resultaat is bereikt. U zult het Honorarium binnen veertien dagen nadat u het Financiële Resultaat heeft ontvangen, aan De Haan voldoen.

c. Als de Overeenkomst van Opdracht door u tussentijds wordt opgezegd en er op dat moment geen redelijk vooruitzicht bestaat op het bereiken van een Financieel Resultaat, dan zult u De Haan op het moment dat alsnog Financieel Resultaat wordt behaald, honoreren op basis van het Gebruikelijke Uurtarief, vermenigvuldigd met het aantal door de advocaat gewerkte uren tot ten hoogste € 1.210,--. Wanneer onherroepelijk vaststaat dat geen Financieel Resultaat meer kan worden behaald dan bent u De Haan in het geheel geen Honorarium verschuldigd, behoudens de reeds betaalde Eenmalige Inlegvergoeding.

d. Bij een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht bent u gehouden de Specifieke Kosten, voor zover deze nog niet door u aan De Haan zijn voldaan, op eerste verzoek binnen veertien dagen te voldoen.


9. Geen gehoudenheid tot terugbetaling

a. Wanneer achteraf blijkt dat u niet woonachtig bent in het getroffen gebied of de aansprakelijkheid van de Wederpartij jegens u wordt afgewezen, is De Haan niet gehouden de reeds betaalde bedragen (Eenmalige Inlegvergoeding en Specifieke Kosten) terug te betalen.

b. Ingeval van tussentijds beëindigen als vermeld in artikel 8 is De Haan niet gehouden de Eenmalige Inlegvergoeding en Specifieke Kosten terug te betalen.

 

10. Afstand van toevoeging

U doet middels een aanmelding afstand van uw recht om gebruik te maken van door de overheid gefinancierde rechtshulp. Voor nadere informatie over door de overheid gefinancierde rechtshulp wordt verwezen naar de website www.rechtsbijstand.nl.

 

11. Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? In dat geval kunt u bij uw rechtsbijstandsverzekeraar aangeven dat u wilt meedoen aan de claim of aangeven dat u De Haan, meer in het bijzonder mr. P.W. Huitema, als voorkeursadvocaat wilt in deze claim. De verzekeraar vergoedt dan in beginsel het Honorarium en de Specifieke Kosten. Bij een geslaagd beroep op uitkering onder uw rechtsbijstandsverzekeraar zal De Haan u in het geheel geen kosten in rekening brengen en de reeds betaalde Eenmalige Inlegvergoeding terugbetalen.

 

12. Schriftelijke toestemming bij schikking of ingeval van een procedure

De Haan heeft voor het sluiten van een schikkingsovereenkomst met de Wederpartij of het aanhangig maken van een gerechtelijke procedure, het instellen van beroep tegen een rechterlijke uitspraak of het beëindigen van een gerechtelijke procedure, voor zover de gerechtelijke procedure betrekking heeft op de Tweede Procedure, uw schriftelijke of digitale toestemming nodig.

 

13. Griffierecht

a. Indien De Haan, nadat van u voorafgaand schriftelijk of digitaal toestemming is verkregen, in het kader van de Tweede Procedure, een gerechtelijke procedure tot schadevergoeding namens u gaat voeren bent u griffierecht verschuldigd, die door het gerecht bij De Haan in rekening wordt gebracht.

b. Over de hoogte van dit bedrag en het uiterste tijdstip van betaling daarvan zult u afzonderlijk worden geïnformeerd.

c. De hoogte van het griffierecht is afhankelijk van de hoogte van het gevorderde bedrag.

d. Reeds nu wordt u er op gewezen dat, indien u het griffierecht niet tijdig aan De Haan voldoet, De Haan zich vrij acht om in dat geval de gerechtelijke procedure niet aanhangig te maken, in welk geval De Haan op geen enkele wijze aansprakelijk zal zijn voor de daar eventueel uit voortvloeiende schade.

e. Indien de gerechtelijke procedure reeds is gestart, dan kan deze wegens het niet tijdig betalen van griffierecht eindigen middels een ontslag van instantie van de eisende partij, in welk geval De Haan op geen enkele wijze aansprakelijk zal zijn voor de daar eventueel uit voortvloeiende schade.

f. In het geval van een voor u positief vonnis in de Tweede Procedure worden de griffierechten vergoed door de verliezende partij. Zodra De Haan het griffierecht in dat geval op de Wederpartij heeft verhaald zal De Haan het griffierecht aan u terugbetalen.

14. Stukken en medische machtiging

De Haan zal u in de loop van de procedure vragen om nadere stukken ter onderbouwing van de door u geleden schade. Dit kunnen onder meer een schriftelijke toelichting op uw klachten en het verminderde woongenot, medische stukken en een machtiging voor het opvragen van medische informatie zijn. De Haan zal geen medische informatie opvragen of gebruiken dan nadat u daarvoor toestemming hebt verleend.

15. Geschillencommissie

De Haan is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaratie. Nadere informatie over de geschillenregeling treft u aan op www.degeschillencommissie.nl.

16. Algemene voorwaarden De Haan Advocaten & Notarissen

Op de Overeenkomst van Opdracht zijn naast deze specifieke voorwaarden de algemene voorwaarden van De Haan van toepassing. Klik hier voor deze algemene voorwaarden. In het geval van strijdigheid tussen de specifieke voorwaarden van de Overeenkomst van Opdracht en de algemene voorwaarden van De Haan gelden de specifieke voorwaarden van de Overeenkomst van Opdracht.