gerechtigheid de Haan

Rechter: Groningers aangetast in woongenot; NAM moet betalen

Op 1 maart deed de Rechtbank Noord-Nederland een belangrijke uitspraak over de gevolgen van de aardbevingen in de provincie Groningen. Alle Groningers in het bevingsgebied die door de aardbevingen in hun woongenot zijn aangetast, hebben recht op een schadevergoeding. Veel Groningers ervaren een verminderd woongenot als gevolg van de gaswinning door de NAM:  ze hebben minder levensvreugde; ze hebben te maken met veel schademeldingen en angst over hun veiligheid. Hun leven wordt voor een groot deel gedomineerd door de aardbevingsproblematiek. Eerder al is een onderzoek gepubliceerd van de RuG met een gelijkluidende conclusie:

 (….) op andere vlakken hebben die negatieve gevolgen forse invloed: we zien onder bewoners van het getroffen gebied een sterke afname van de ervaren veiligheid en een toename van stress-gerelateerde gezondheidsklachten. De negatieve gevolgen zijn met name merkbaar bij respondenten met meervoudige schade aan hun huis. Tegelijkertijd bleek dat de mate waarin mensen zich verbonden voelen met buurtgenoten (buurtcohesie) een buffer kan vormen tegen gezondheidsklachten.  (Uit: Veiligheidsbeleving, gezondheid en toekomstperspectief van Groningers, Wetenschappelijk Rapport #2; 7 februari 2017; Prof. T. Postmes, Dr. K. Stroebe, Drs. J. Richardson, Drs. B. LeKander, Dr. F. Oldersma, Dr. J. Broer, Dr. F. Greven)

Daarnaast zijn veel Groningers vanwege de aardbevingen onder behandeling van een arts of psychiater met psychische klachten, zoals stressklachten (PTSS) en angststoornissen. Deze personen hebben volgens de rechter recht op een hogere vergoeding.


Heb ik recht op schadevergoeding?

Alle Groningers die in het aardbevingsgebied wonen en door de aardbevingen een verminderd woongenot ervaren, hebben volgens de rechter recht op schadevergoeding/smartengeld. De rechter gaf wel aan dat in de bepaling van de hoogte van het smartengeld rekening moet worden gehouden met de locatie in het gebied. Daar waar meer en zwaardere aardbevingen hebben plaatsgevonden acht hij de verstoring van het woongenot groter.

Inwoners van het gebied die psychische klachten hebben, komen nadrukkelijk in aanmerking voor smartengeld, aldus de rechter.


Hoe veel bedraagt de schadevergoeding?

De exacte hoogte van het smartengeld moet per individu worden bepaald en zal van een aantal factoren afhankelijk zijn (bijvoorbeeld: de locatie in het aardbevingsgebied, hoeveel aardbevingen heeft u meegemaakt, waarin openbaart het verminderde woongenot zich). In dergelijke letsel-schade-zaken worden schadebedragen toegewezen tussen de € 3.000- en € 30.000,- per persoon.


Aanmelden

Aanmelding voor deelname in de procedure kan hier. De procedure wordt geleid door De Haan Advocaten & Notarissen, die eerder ook al succesvol waren in de zaak tegen de NAM voor vergoeding van waardevermindering van huizen in het aardbevingsgebied.


Wat zijn de voorwaarden om mee te doen?

U betaalt eenmalig 50 euro (incl. BTW) per inschrijving per woonadres voor deelname. Met deze inlegvergoeding worden onder meer de kosten vergoed van de scan om te onderzoeken of u voldoet aan de basisvoorwaarden om smartengeld te claimen. Deelnemers aan de Stichting WAG betalen 25 euro (incl BTW). U kunt meerdere bewoners van hetzelfde adres in één keer inschrijven. Klik hier om u aan te melden Als er schadevergoeding wordt uitgekeerd, wordt een zogenoemde succesfee berekend. Dit bedrag  wordt ook in rekening gebracht bij de NAM. Zoals in smartengeld zaken gebruikelijk is, zijn zij verplicht om die kosten te betalen. Voor u is dat belangrijk, want u betaalt deze kosten dan ook niet. U ontvangt het volledige bedrag aan smartengeld. Klik hier voor de Algemene Voorwaarden voor Deelname. Klik hier voor een samenvatting van de Algemene Voorwaarden


Dekt mijn rechtsbijstandverzekering het inleggeld?

Dat is afhankelijk van de voorwaarden van uw rechtsbijstandsverzekering. Als u bij aanmelding aangeeft dat u een rechtsbijstandsverzekering heeft, geeft De Haan aan welke stappen moeten worden genomen om aanspraak te maken op dekking.


Schade door waardevermindering

Eerder al heeft de rechter bepaald dat de waardevermindering van onroerend goed (als gevolg van de aardbevingen) door de NAM moet worden vergoed aan de deelnemers van de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG). De Stichting WAG had een procedure bij de rechtbank aanhangig gemaakt tot vergoeding van die waardevermindering. Mr Pieter Huitema en mr Ruud Glas van De Haan Advocaten & Notarissen wonnen op 2 september 2015 deze zaak namens de Stichting WAG (met zo’n 3.800 leden) van de NAM, die vervolgens in beroep ging. Hierin komt na de zomer een vervolg. Aansluiten bij Stichting WAG is in de tussentijd nog mogelijk op www.stwag.nl.


Het vervolg – twee fasen

De uitspraak die de rechter op 1 maart heeft gedaan, was in de gerechtelijke procedure die De Haan Advocaten & Notarissen heeft opgestart voor 125 personen tot vergoeding van hun immateriële schade. Iedereen die ook recht heeft op smartengeld (zoals uit het vonnis van de rechter blijkt) kan zich nog aanmelden om zijn schadevergoeding te claimen.  De procedure verloopt in twee fasen.

a. In een gerechtelijke procedure zal eerst namens alle benadeelden een zogenaamde verklaring voor recht worden gevorderd dat de NAM aansprakelijk is voor de geleden immateriële schade. Houd daarbij rekening met een eventueel hoger beroep en cassatie (de Eerste Procedure);

b. Wanneer deze verklaring voor recht wordt toegewezen, zal vervolgens in een tweede procedure een vergoeding van de immateriële schade per individueel geval moeten worden vastgesteld. Die schade is nu nog niet te begroten en zal door deskundigen per geval moeten worden vastgesteld. Ook de kosten van de deskundigen worden meegenomen als schade (de Tweede Procedure).